Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State oordeelde op 29 mei 2019 dat het PAS niet meer gebruikt mag worden voor de vergunningverlening. De uitspraak betekent voor gemeenten dat veel projecten door heel Nederland op losse schroeven komen te staan.  


De biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland (zoals de Weerribben en de Wieden) staat al jaren onder druk door de grote hoeveelheid stikstof die daar neerdaalt. Het aantal plantensoorten neemt af en vogels en insecten verdwijnen uit de gebieden.Stikstof wordt voornamelijk uitgestoten door industrie, landbouw en verkeer. Om de stikstofuitstoot te reguleren, bestond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit programma werkten overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Door dit programma is nu een streep gehaald.

Dit heeft gevolgen voor allerlei activiteiten in onze gemeente die stikstof uitstoten. Denk daarbij aan de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw of het vestigen van een nieuw bedrijf. Doordat het PAS niet meer gebruikt mag worden, zijn ontwikkelingen ingewikkelder geworden. Maatwerk is noodzakelijk.

Voor een vergunning zijn nu drie opties: intern salderen, extern salderen of een ADC-toets (geen Alternatief, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen). Voor intern salderen is zo snel mogelijk een rekentool nodig. Die rekentool wordt na de zomer verwacht. De overheden werken samen om dit najaar te komen met oplossingen voor toekomstige vergunningverlening op basis van extern salderen en de ADC-toets.

Tot die tijd werken we in goed overleg met initiatiefnemers verder aan alle lopende initiatieven. Zonder dat we zekerheid kunnen geven over de uitkomst. Dat is natuurlijk vervelend, maar met stilzitten is niemand vooruitgekomen.

Wiemer Haagsma
Wethouder