Ondernemer Centraal september 2019

We merken steeds vaker dat het klimaat verandert, dit vraagt aandacht van ons allemaal. In Noordoostpolder is veertig procent van de buitenruimte particulier bezit. Klimaatadaptief denken en handelen is dus niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van particulieren en ondernemers.

Adaptie is een kwestie van accepteren, anticiperen en aanpassen. Klimaatadaptie wil zeggen dat de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. En dat ze maatregelen treft om de kansen te benutten, maar bovenal om de schade te beperken. De schade als gevolg van extreme regenval en langdurige droogte kan in ons land tot 2050 oplopen naar 71 miljard euro.

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben gezamenlijk het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld. Als ambitie is afgesproken dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk ‘klimaatbestendig’ en ‘waterrobuust’ is ingericht. De overheden moeten dit jaar met een ‘stresstest’ in beeld brengen hoe kwetsbaar hun gebied is voor extreme weersomstandigheden. Afgelopen najaar heeft het KNMI in opdracht van de Flevolandse gemeenten, de GGD en Waterschap Zuiderzeeland een klimaatdossier voor de regio Flevoland aangeleverd. Een stresstest geeft inzicht in de gevolgen van de klimaatscenario’s van het KNMI. Hiermee worden knelpunten in kaart gebracht om te bepalen waar maatregelen noodzakelijk of gewenst zijn.

De gemeente neemt maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen en klimaatrobuust in te richten. Overige terreinen zijn eigendom van particulieren. Daar mag de overheid niet zomaar ingrepen doen. Voor deze terreinen kunnen eigenaren een groot verschil uitmaken door bijvoorbeeld overbodige stenen te vervangen door groen en hun regenwaterafvoer van het riool te koppelen. De kansen liggen in samenwerking, niet alleen tussen de bestuurslagen maar ook tussen alle beleidsterreinen en partijen in de samenleving.

Het klimaatdossier voor de regio Flevoland geeft inzicht in de klimaatveranderingen en is te raadplegen via: klimaatverandering-regio-flevoland.vormgeving.com