[iden·ti·teit (de; v) 1 gelijkheid: je identiteit bewijzen, bewijzen dat je de persoon bent voor wie je je uitgeeft 2 eigen karakter van een persoon of groep]

‘Het is strijd in de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Strijd tussen de vele (landelijke) opgaven die allemaal ruimte vragen. Zoals bijvoorbeeld woningbouw, de energietransitie, de Lelylijn, landbouw, nieuwe bedrijventerreinen, het versterken van natuur en de hoogspanningsverbinding door ons gebied. Maar ook de zoektocht van Defensie naar geschikt terrein en de huisvesting van arbeidsmigranten.
Het is maar een kleine greep uit de onderwerpen die spelen. Ruimtelijke ontwikkeling is een complexe opgave geworden binnen de schaarse te (her)verdelen ruimte. Meer ruimte voor het één, betekent iets voor het andere. Toch bieden deze opgaven ook kansen. Mijn inzet is dat we onze identiteit niet uit het oog verliezen.
De nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisie zijn daar hét voorbeeld van. Die laatste is net in ontwerp klaar en ligt ter inzage. Met elkaar hebben we bekeken hoe de Noordoostpolder er in 2050 uit kan zien. Niet alleen qua fysieke inrichting, maar ook op sociaal vlak.
Voor onze ondernemers moet die visie ruimte bieden. We hebben het bedrijfsleven dan ook nauw betrokken bij de vormgeving ervan. Het was een mooi proces. We hebben mét elkaar gepraat, niet óver elkaar. Er ligt een (ontwerp) Omgevingsvisie met kansen voor ontwikkeling en groei met een prominente plek voor onze agrarische achtergrond en onze identiteit.
Nu is het zaak om samen de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet vorm te geven. Dat is voor iedereen even wennen. Maar met onze pioniersmentaliteit komen we daar samen uit. En dat is precies wat hierbij nodig is: we moeten het samen doen.
Een uitdaging én kans is ook de belofte dat wij minstens 5.000 extra woningen bouwen als de Lelylijn wordt aangelegd. Natuurlijk zit daar spanning op: waar leidt die groei ons naar toe en waar gaan deze woningen komen? Als we onze eigen identiteit scherp in het vizier houden, biedt het bouwen van extra huizen kansen. Het toevoegen van woningen aan de dorpen kan de redding zijn voor bestaande voorzieningen en ondernemingen, en kansen bieden voor nieuwe. Ik zie dit dan ook niet als een bedreiging, maar als een kans om door strijd sterker te worden. Een kans die juist bijdraagt aan de versterking van Noordoostpolder én van onze identiteit.’

Toon van Steen
Wethouder Gemeente Noordoostpolder