Ondernemer Centraal maart 2018

„De praktijk staat haaks op het ideaalbeeld dat we hebben.” Dat motiveert Dammie Hulsebosch (r) om de themagroep ‘Landbouw’ van het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal voor te zitten. Om in 2030 energieneutraal te zijn, moet het nú gebeuren.


Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is in 2017 van start gegaan om de energietransitie in Noordoostpolder te stimuleren. Inmiddels wordt het platform door zestien partijen onderschreven die een brede maatschappelijke betrokkenheid vertegenwoordigen. Om concrete projecten van de grond te krijgen zijn er binnen het netwerk vijf themagroepen geformeerd:

  1. landbouw;
  2. glastuinbouw;
  3. grootschalige opwekking en opslag;
  4. bebouwd gebied en 5) mobiliteit.

Hulsebosch is gevraagd als afgevaardigde van de landbouwmechanisatiebranche plaats te nemen in de themagroep landbouw. Hij heeft ‘ja’ gezegd, „omdat we allemaal vinden dat het anders moet, maar de huidige vraag uit de markt staat daar haaks op. Alle beschikbare technieken zijn gericht op fossiele energie en door schaalvergroting worden machines nog steeds groter en zwaarder.” Volgens de themagroep is energie besparen de meest snelle oplossing die voorhanden is om de agrarische sector energieneutraal te maken. „Het idee is om met een adviseur met markt- en praktijkkennis bij leden van de LTO langs te gaan. Hij geeft vrijblijvend advies over besparende maatregelen die binnen vier jaar terugverdiend zijn.” Daarnaast zet de themagroep in op het opwekken van wind- en zonne-energie en de opslag daarvan. Uitdaging is om energiepieken op te vangen en koelingen te laten draaien wanneer de particuliere sector weinig stroom vraagt of als er een overschot aan zonne- of windenergie ontstaat op het netwerk. „Het is goed om daar als collectief op in te zetten, waarbij we bewaarplaatsen in een soort digitale omgeving aaneenkoppelen waarmee ze automatisch aan- en uitgeschakeld worden. Als collectief begeef je je dan bovendien op de energiemarkt en valt er geld te verdienen.” Wat betreft het werken in het veld volgt de themagroep innovaties zoals robotisering van landbouwmachines met belangstelling. „Maar ze zijn nog weinig praktijkrijp. In de eerstkomende vijf jaar zien we dit nog niet op grote schaal in de landbouw toegepast worden.” De themagroep verwacht meer van het omzetten van zonne- of windenergie naar waterstof. „Hoe mooi zou het zijn als de eerste waterstoftractor ter wereld hier in Noordoostpolder kan draaien’’.

Glastuinbouw

Glastuinbouw is een themagroep apart, omdat de glastuinders alleen al 85 procent van het gasverbruik in Noordoostpolder verbruiken. Bram Bernhard, voorzitter van de themagroep nuanceert: „Dat staat gelijk aan het gasverbruik van 60.000 huishoudens, maar daar staat tegenover dat wij voor 80.000 huishoudens aan elektriciteit leveren”. De sector zoekt bewust naar alternatieven om fossiele energie uit te bannen. Zo wordt in Luttelgeest geboord naar aardwarmte op twee kilometer diepte, waarmee water van 70 graden omhoog wordt gehaald om de kassen te verwarmen. In Ens loopt een initiatief met houtstook, omdat daar minder goede grondlagen zijn met aardwarmte. „Wij denken met deze initiatieven alleen al 50 miljoen kuub aardgas te kunnen besparen over een periode van drie jaar. Dat staat gelijk aan 35.000 huishoudens.”