De Noordoostpolder is tachtig jaar droog en biedt nog steeds geweldige kansen. Maar de polder wordt niet groter en onze ruimte en bronnen zijn beperkt. Met respect voor wat we hebben, zoeken we naar nieuwe manieren van samenleven en ontwikkeling. Dat leggen we vast in de Omgevingsvisie. 

De Omgevingsvisie gaat over ontwikkeling van de ruimte waarin we wonen, werken, leven en ontspannen: onze (fysieke) leefomgeving. In de Noordoostpolder kiezen we ervoor om de Omgevingsvisie voor de fysieke én de sociale leefomgeving te bepalen. We stellen één visie voor het hele grondgebied vast.
De visie bevat drie kernopgaven: Groei en bloei van dorpen en wijken, Vitaal landelijk gebied en Aantrekkelijke regio.
Daaruit zijn veertien deelopgaven gekomen, die in de uitvoeringsagenda worden uitgewerkt in deelacties. Denk aan bijvoorbeeld aan het versterken van (innovatief) ondernemerschap en perspectief voor agrarisch ondernemen. Acties worden tussen nu en 2050 uitgewerkt.

Tot 14 april ligt de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Kijk voor meer informatie over de terinzagelegging of de Omgevingsvisie op noordoostpolder.nl/omgevingsvisie